Представяне - частен съдебен изпълнител  
 
  Камара на частните съдебни изпълнители  
 
       
 


Какво е ЧСИ?


Частният съдебен изпълнител (ЧСИ) е лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни и публични вземания. Той е независим и при изпълнение на своите функции се ръководи само от закона. ЧСИ е високо квалифициран професионалист с юридическа правоспособност и минимум три години юридически стаж. ЧСИ е издържал конкурс, организиран и проведен от Министъра на правосъдието, встъпил е в длъжност и е положил клетва пред Съвета на Камарата на ЧСИ. Реформата на съдебното изпълнение стартира през втората половина на 2005 г. като част от усилията на Република България да подобри и модернизира системата на принудително изпълнение.
 

Иван Стръмски - частен съдебен изпълнител, Стара Загора


 

 


Район на действие на ЧСИ Иван Стръмски:

Община Братя Даскалови, Община Гурково, Община Гълъбово, Община Казанлък, Община Мъглиж, Община Николаево, Община Опан, Община Павел Баня, Община Раднево, Община Стара Загора, Община Чирпан

Какво прави ЧСИ?

  • събира вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от Държавата - и публични вземания;

  • извършва: въводи във владения (за недвижими имоти), предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие;

  • налага обезпечителни мерки - запор (за движими вещи) и възбрана (за недвижими имоти);

  • по възлагане от пристъпилия към изпълнение заложен кредитор, извършва предаване на заложеното имущество, по реда на чл.35 от Закона за особените залози, във вр. с чл. 414 от Гражданския процесуален кодекс и извършва продажба на заложеното имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданския процесуален кодекс;

  • извършва запечатване на помещения, оборудване, превозни средства в рамките на производството по несъстоятелност.

 
  представяне   |   образци   |   нормативни актове   |   публични продажби   |   връзки   |   контакти  

уеб дизайн - v138 Ltd. - (C) Всички права запазени - Иван Стръмски - частен съдебен изпълнител, Стара Загора