Как протича процеса на съдебно изпълнение?

Съдът определя вземането, парично (за сума пари) или непарично (за предаване на движими вещи или недвижим имот), което подлежи на принудително изпълнение, като издава изпълнителен лист. В него се посочват длъжникът, кредиторът и се описва вземането. Този изпълнителен лист се предава от кредитора на ЧСИ, който образува изпълнително дело.

ЧСИ налага обезпечителна мярка, като налага запор или възбрана, в зависимост от вида на имуществото. И в двата случая основанието за ЧСИ да действа е актът на съда - без него и овластяването от страна на кредитора ЧСИ не може да извършва каквито и да било действия.

След като ЧСИ получи акта на съда и молба на кредитора той образува изпълнително дело. В общия случай изпълнителното производство протича през следните основни фази:

1. Събиране на информация за длъжника и неговото имущество
2. Налагане на обезпечителни мерки
3. Осребряване на длъжниковото имущество (при парични вземания)
4. Удовлетворяване на кредиторите - с изплащане на целия или част от
дълга (при парични вземания) или с удовлетворяване на непарично вземане (предаване на движими вещи и пр.)

 

ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ НА БЛАНКИ

 

 
 
 
  представяне   |   образци   |   нормативни актове   |   публични продажби   |   връзки   |   контакти  

уеб дизайн - v138 Ltd. - (C) Всички права запазени - Иван Стръмски - частен съдебен изпълнител, Стара Загора